VHDC luôn giữ vững tôn trọng những triết lý kinh doanhVHDC luôn giữ vững tôn trọng những triết lý kinh doanh


Thượng tôn pháp luật : Là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi luôn cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, nhân lực, lao động…

Tôn trọng sự công bằng : Tất cả các nhân sự, con người có liên quan từ khách hàng, ban lãnh đạo, cổ đông đến nhân viên công ty đều được đối xử một cách công bằng

Phấn đấu phát triển sự nghiệp : Doanh nghiệp luôn tập trung, nghiên cứu và kinh doanh những sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho đất nước và doanh nghiệp, đặc biệt chú ý đến môi trường xã hội

Quan tâm đến trách nhiệm xã hội : Chúng tôi luôn quan tâm và cam kết góp phần của mình vào sự công bằng & phát triển của xã hội. Chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến trẻ em Việt Nam, một phần của tương lai nước nhà.

 
Copyright © 2015 Vuong Hai. All Rights Reserved